Klageproces - sådan forløber sagen

Klageren fremsender reklamationsnævnets klageformular sammen med relevante bilag til reklamationsnævnet.

Herefter gennemgår reklamationsnævnets sekretariat klagen ved dens modtagelse. Sekretariatet påser, at der i forbindelse med klagens indbringelse indbetales et klagegebyr, og at forbrugeren forgæves har rettet henvendelse til sælgeren.

Er det utvivlsomt, at sagen ikke kan behandles af reklamationsnævnet, giver sekretariatet klageren meddelelse herom og begrunder over for klageren denne afgørelse.

Når klagen er blevet optaget til behandling, sender sekretariatet en kopi ud med anmodning om udtalelse til sælgeren/indklagede. Indklagede har nu mulighed for inden 1 måned at fremkomme med sine kommentarer til reklamationsnævnet. I modsat tilfælde behandles klagen alene på grundlag af klagerens oplysninger.

Sekretariatet vil sørge for, at parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som må anses at have betydning for sagens afgørelse. Besvarelse herpå skal fremkomme til sekretariatet inden 14 dage efter udsendelse.

Hvis reklamationsnævnets sekretariat ikke inden 14 dage efter udsendelse af svar og gensvar, modtager besvarelse herpå, bliver sagen behandlet på det foreliggende grundlag, medmindre sekretariatet har forlænget fristen.

Når klager og indklagede har haft mulighed for at kommentere hinandens bemærkninger, kommer sagen for reklamationsnævnet.

Ved behandlingen af en klage kan nævnet til enhver tid bestemme, at genstande skal til syn og skøn. (Se syn og skøn nedenfor).

Klager og indklagede vil få tilsendt afgørelserne inden 30 arbejdsdage efter afsigelsen.

Klageren kan til enhver tid frafalde sin klage. Reklamationsnævnets behandling af klagen bortfalder endvidere, hvis forhandleren opfylder klagerens krav, eller der indgås forlig mellem parterne.


Syn og skøn

Ved behandlingen af en klage kan nævnet til enhver tid bestemme, at genstande skal til syn og skøn.

Klageren og indklagede skal underrettes om tid og sted for undersøgelsen og skal - såfremt de ønsker det - have lejlighed til at overvære denne.

Reklamationsnævnet, der forlods udreder omkostningerne til syn og skøn, tager ved sin kendelse stilling til, hvem der endeligt skal afholde disse omkostninger, samt til hvorvidt og med hvilket beløb, det af klageren erlagte gebyr skal refunderes ham af indklagede, samt endelig til i hvilket omfang de stillede deposita skal tilbagebetales deponenten eller inddrages til dækning af sagens omkostninger.

Klageren kan altid skriftligt tilbagekalde sin klage, og nævnet afgør i så tilfælde, hvorvidt det stillede depositum til syn og skøn skal tilbagebetales.

Hvis klageren helt eller delvis får medhold, kan nævnet træffe bestemmelser om, at indklagede skal betale et sagsbehandlingsgebyr til nævnet på indtil 15 % af sagens værdi.

© 2021 Facebook Webdesign & CMS by MCB Denmark