Camping Branchens Garantifond

Garantifondens formål er at sikre, at forbrugeren ikke lider økonomisk tab i forbindelse med indgåelse af aftaler med et medlem af Camping Branchen, hvis denne erklæres konkurs.

VEDTÆGTER FOR CAMPING BRANCHENS GARANTIFOND

 

§ 1 Formål


Garantifondens overordnede formål er at skabe tillid og tryghed hos forbrugeren ved indgåelse af aftaler med forhandlere, der er medlemmer af Camping Branchen. Garantifondens formål er at sikre, at forbrugeren ikke lider økonomisk tab i forbindelse med indgåelse af aftaler med et medlem af Camping Branchen, når denne erklæres konkurs.
 
Det tilstræbes, at Garantifondens kapital skal udgøre kr. 1.000.000,00, hvilket beløb tilvejebringes ved indbetaling af bidrag fra Camping Branchens medlemmer.
 
Fondens midler skal til stadighed være deponeret på en aftalekonto eller anbragt i obligationer i et anerkendt pengeinstitut.
 

§ 2 Hvem er dækket?

 
Forbrugere, som er defineret i købelovens § 4 a, som har indgået aftale om køb, salg eller bytte af en campingvogn, autocamper eller en teltvogn i Danmark hos et medlem af Camping Branchen.
 

§ 3 Hvornår kan dækning opnås?

Forbrugeren skal have reklameret over for medlemmet.
 

§ 4 Hvilke betingelser gælder der for at opnå dækning?

Følgende betingelser skal være opfyldt før Garantifonden dækker kravet:
 
  1. Den forhandler, med hvem aftalen blev indgået skal være medlem af Camping Branchen på aftaletidspunktet og på det tidspunkt, hvor der bliver indgivet en konkursbegæring.
  2. Forbrugeren skal kunne dokumentere tabet.
  3. Forbrugeren skal redegøre for, at vedkommende har været i god tro med hensyn til forhandlerens økonomiske situation.
  4. Forbrugeren skal have anmeldt sit krav i konkursboet, og senest 6 måneder efter skifteretten har stadfæstet udkastet til regnskab og udlodning og ankefristen er udløbet, hvorefter dividenden udbetales, skal ansøgningen være tilsendt Camping Branchens sekretariat.
  5. Såfremt en eventuel dividende er udbetalt til forbrugeren, skal denne være fratrukket opgørelsen.

§ 5 Hvad dækker Garantifonden?

Forbrugere, som har indgået aftale om køb, salg eller bytte af en campingvogn, autocamper eller en teltvogn i Danmark hos et medlem af Camping Branchen, som i forbindelse dennes konkurs har lidt et tab.

Garantifonden dækker kun forbrugerens dokumenterede direkte tab. Følgeskader og indirekte tab dækkes ikke.

§ 6 Hvor meget dækker Garantifonden?

I forbindelse med køb, salg eller bytte af en autocamper, kan forbrugeren maximalt få dækket kr. 150.000,00.
 
I forbindelse med køb, salg eller bytte af en campingvogn, kan forbrugeren maximalt få dækket kr. 80.000,00.
 
I forbindelse med køb, salg eller bytte af en teltvogn kan forbrugeren maximalt få dækket kr. 30.000,00.
 
Forbrugeren skal altid påtage sig en selvrisiko på 20% af tabet.
 
Det tilstræbes, at Garantifondens kapital skal udgøre kr. 1.000.000,00. Hvis flere konkurser opstår inden for en kortere periode, vil Garantifonden dække tab inden for fondens økonomiske muligheder, prioriteret i den tidsmæssige rækkefølge for konkursboernes afslutning.
 
Hvis Garantifonden ikke har midler nok til at dække alle krav, kan Camping Branchens bestyrelse dispensere således, at de eksisterende midler fordeles efter en fordelingsnøgle mellem de forbrugere, som har lidt et tab.
 
Forbrugere, som har lidt et tab, men som af økonomiske årsager i Garantifonden ikke har fået dækning for tabet, kan ikke efterfølgende gøre krav gældende over for Garantifonden.
 

§ 7 Hvordan behandles sagen?

Forbrugeren kan indbringe sagen for Garantifonden ved at rekvirere en ansøgningsformular i Camping Branchens sekretariat, hvortil den udfyldte ansøgning skal returneres.
 
Der pålægges ikke forbrugeren gebyr for behandling af sagen i Garantifonden.
 

§ 8 Medlemsforpligtelser

De medlemmer, som er omfattet af gruppe 1 og 5 i henhold til vedtægterne for Camping Branchen, er forpligtet til at indbetale bidrag til Garantifonden.
 
Denne forpligtelse består også efter medlemmets udtræden af Camping Branchen, for så vidt angår de aftaler, som er indgået i medlemsperioden.
 

§ 9 Besluttende myndighed

Det er den til enhver tid siddende bestyrelsen i Camping Branchen, som er den besluttende myndighed.
 

§ 10 Økonomi og regnskab

Garantifondens regnskab herunder indtægter og udgifter opgøres separat, men indgår som en del i det samlede regnskab for Camping Branchen.


§ 11 Vedtægtsændringer og opløsning af Garantifonden

Vedtægtsændringer og opløsning af Garantifonden følger reglerne for vedtægtsændringer og opløsning af Camping Branchen i henhold til vedtægterne for Camping Branchen. En eventuel formue i Garantifonden tilfalder ved opløsning Camping Branchen.
 

§ 12 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er udfærdiget i fortsættelse af de hidtil gældende vedtægter af 10. november 2004 og gælder fra den 31.10.2012.

© 2020 Facebook Webdesign & CMS by MCB Denmark